تبلیغات
حجاب دری به سوی بهشت - قرار

بلوز سفید تمیزوقشنگی با یك دامن سرخ تنش بود.جلوی آینه ایستاده بود وبا وسواس موهایش را

شانه می كرد.گفتم ː<مزاحم شدم.جایی می خوای بری...؟>

گفت ː<جایی كه نه اما...>حرفش را نصفه گذاشت.موهایش را بافت و پشت سرش انداخت.

همین طور كه با من حرف می زد صورتش را آرایش كرد.ملیح و زیبا شده بود.كم كم نگران شدم,

نكند مهمان دارد و من بی موقع مزاحمش شده ام.بین رفتن و ماندن مردد بودم كه بوی عطر خوشی

فضا را پر كرد.<یادته!این عطررو خودت برای تولدم خریدی...>

وقتی حسابی مرتب و خوش بو شد.آمدوكنار من نشست تصمیم گرفتم بروم.

گفتː<كجا؟من كه جایی نمی خوام برم,فقط ساعت 05ː12 دقیقه قرار دارم...>

بعد به ساعتش نگاهی انداخت.ساعت 05ː12 دقیقه بود.سجاده نماز را پهن می كرد تازه فهمیدم

با چه كسی قرار دارد... .

امام علی(ع)ːبهترین لباس,لباسی است كه تورا از خدا به خود مشغول نسازد.تاریخ : جمعه 18 اسفند 1396 | 03:58 ب.ظ | نویسنده : فاطمه اسماعیلی | نظرات


  • paper | خرید آگهی رپرتاژ | خرید رپورتاژ
  • رپورتاژآگهی | فروش لینک